Diensten

We bieden een intensieve begeleiding ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Daarbij maken we gebruik van ABA en richten de zorg op een persoonlijke wijze in. Verder richten we ons op het gehele systeem rondom het kind, wat wil zeggen dat we ouders/verzorgers betrekken bij de zorg. Het is van het grootste belang dat er één duidelijke benadering is en het kind weet waar het aan toe is.

Op onze groep is er plek voor max. 5 à 6 kinderen. In een veilige en vertrouwde omgeving bieden we rust en de mogelijkheid om te groeien. Daarvoor wordt een persoonlijk ‘groeiplan’ opgesteld en worden er in overleg duidelijke doelen opgesteld. Dit wordt minstens tweemaandelijks met ouders/verzorgers besproken en geëvalueerd.  De intensiviteit van onze begeleiding is afhankelijk van het zorgbudget van het kind en wordt vooraf afgestemd. We werken daarbij met 3 begeleiders, zodat ieder kind genoeg persoonlijke aandacht krijgt! Binnen het dagprogramma wordt de gelegenheid geboden tot contact met kinderen uit de reguliere klassen. We geloven dat kinderen van elkaar leren en dit een grote meerwaarde heeft voor kinderen van zowel de school als onze groep. Dat kan betekenen dat een kind naar onze groep komt om mee te helpen/spelen, maar ook dat wij naar de reguliere klas gaan om aan te sluiten bij hun programma, dat er samen buiten wordt gespeeld of anderszins contact is. Voorwaarde hiervoor is dat het passend is bij de doelen voor het kind.

Het is voor ons ook mogelijk het kind te ondersteunen in de klas, thuis of op een andere plek. Een goede samenwerking is dan van cruciaal belang en samen met alle betrokkenen wordt gekeken naar de juiste intensiteit van onze begeleiding. Daarbij valt te denken aan het individueel werken met het kind, maar ook het begeleiden en ondersteunen van het kind tijdens groepsmomenten. Hierbij kunnen we actief op de voorgrond treden, maar ook op de achtergrond blijven (ook wel schaduwbegeleiding genoemd).

Daarnaast staan we er ook open voor om betrokkenen te begeleiden. Als ouder/verzorger, maar ook als professional kan het van toegevoegde waarde zijn om tools te ontvangen in de omgang met het kind. Voor het kind is het namelijk van belang dat er een eenduidige aanpak is en dezelfde principes en uitgangspunten worden gebruikt. Om die reden geven we waar nodig tips, verzorgen we workshops en scholing.

Bij al onze diensten geldt dat ze in het belang dienen te zijn van het kind en ter bevordering van diens ontwikkeling.